Jak możemy Ci pomóc ?

01/ 09

Manager projektu

Udana inwestycja musi mieć dobrego menedżera, od powstania pomysłu do zakończenia realizacji. Menedżer musi umieć połączyć wszystkie etapy realizacji inwestycji – każdy z tych etapów niesie konsekwencje dla następnego. Bez spojrzenia na całość pod kątem skutków dla rozliczeń końcowych, ewentualnych sporów między stronami i ekonomicznych lub społecznych efektów w trakcie eksploatacji, inwestycja może się nie powieść. My skutecznie wyręczamy w tym inwestora.

Inżynier kontraktu

02/ 09

Inżynier kontraktu

Posiadamy bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu. Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą reprezentowanie inwestora, doradztwo techniczne, ekonomiczno-finansowe, prawne oraz kontrolowanie przebiegu procesu inwestycyjnego przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi internetowych. Funkcję Inżyniera Kontraktu pełnimy od 1994 roku. Pełniliśmy te funkcje na kilkudziesięciu kontraktach/projektach w całej Polsce. Jesteśmy ekspertami w zakresie FIDIC. Kontrolujemy: jakość wykonania robót, postęp robót, koszty realizacji inwestycji, terminy umowne, wykonanie innych zobowiązań umownych stron.

Tworzenie wizji celu

03/ 09

Tworzenie wizji celu

Każda inwestycja zaczyna się od pomysłu – Inwestor ma IDEĘ. Od IDEI do realizacji droga jest długa – my POMAGAMY ją rozpocząć. Sami opracowujemy lub doradzamy Inwestorowi przy procesie wyboru wykonawców i zlecania opracowania dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji: koncepcji, studiów wykonalności, projektów technicznych, analiz, wniosków do instytucji finansujących. Ten etap inwestycji jest niezmiernie ważny – od jego rzetelnego przeprowadzenia zależy powodzenie realizacji: już tutaj mogą powstać błędy, które zdecydują o istnieniu sporów na etapie realizacji, na tym etapie wycofanie się z inwestycji jest jeszcze stosunkowo tanie, tutaj ustala się pierwsze prognozy ekonomiczne dla inwestycji, teraz zapadają pierwsze decyzje dotyczące wyboru technologii i metod do zastosowania. Opracowywaliśmy lub doradzaliśmy przy opracowaniu kilkuset takich dokumentów, dla inwestycji wartych nawet ponad 1 mld PLN, w rozmaitych branżach: gospodarka wodno-ściekowa, inwestycje transportowe, gospodarka odpadami, inwestycje komercyjne, inwestycje pożytku publicznego.

04/ 09

Harmonogramy

Punktem wyjścia do planowania inwestycji przygotowanie dokumentu noszącego zwykle tytuł – „harmonogram projektu”. W dużym uproszczeniu powinien zawierać: listę wszystkich zaplanowanych działań, szacowane terminy ich realizacji oraz osoby za nie odpowiedzialne. W zależności od potrzeb i skali złożoności projektu może on być także wzbogacony dodatkowo o: wyodrębnienie kamieni milowych (wyznaczenie ścieżki krytycznej projektu), koszty poszczególnych działań, niezbędne zasoby na każdym z etapów, itp. Staramy się aby opracowane przez nas harmonogramy projektu były swoistą mapą do realizacji wszystkich działań w trakcie trwania inwestycji. Jeżeli na jakimś etapie projektu pojawiają się wątpliwości, to zawsze w pierwszej kolejności należy sięgać do karty projektu i tam szukać na nie odpowiedzi.

05/ 09

Szkolenia

Bazując na doświadczeniu wyniesionym z codziennej pracy jak i ponad dwudziestoletniej działalności, przedstawiciele firmy B-Act Sp. z o.o. prowadzą działalność szkoleniową w zakresie realizacji inwestycji w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, dofinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej oraz stricte z realizacji inwestycji. Szkolenia mają charakter teoretyczno-warsztatowy, na których teoria podpierana jest przykładami „z życia wziętymi” z prowadzonych przez Spółkę inwestycji. Kadra Trenerów nie jest wynajmowana pod kątem tematyki szkoleń, tylko wywodzi się z naszej organizacji. Gwarantujemy, iż ze wszystkimi zagadnieniami wchodzącymi w zakres szkolenia nasi Trenerzy zetknęli się „w życiu codziennym” przy realizacji wielomilionowych inwestycji.

Administrowanie kontraktami wykonawców i roszczenia

06/ 09

Administrowanie kontraktami wykonawców i roszczenia

POMAGAMY w: generowaniu i zabezpieczaniu dowodów do roszczeń, dopilnowywaniu wypełniania zobowiązań umownych, egzekwowaniu zobowiązań zamawiającego i podwykonawców, utrzymaniu jak najlepszej płynności finansowej kontraktu, pilnowaniu terminów umownych i harmonogramowaniu realizacji. Wdrażamy czytelne procedury roszczeniowe, wprowadzamy wzorce dokumentów, szkolimy pracowników Wykonawcy, kontrolujemy terminy kontraktowe, aktywnie uczestniczymy w poszukiwaniu roszczeń, reprezentujemy Wykonawcę. WIEMY JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ DLA WYKONAWCY, bo mamy blisko 20 letnie doświadczenie, w doradzaniu Zamawiającym i/lub Wykonawcom – zachodzi TRANSFER WIEDZY Z OBU STRON UMOWY. Naszym zadaniem jest ochraniać Wykonawcę, zadaniem Wykonawcy jest budować.

Analiza metodą wartości wypracowanej

07/ 09

Analiza metodą wartości wypracowanej

Earned Value Method (EV) to specjalistyczne narzędzie służące do śledzenia realizacji budżetów projektów. Opiera się o analizę zaawansowania wykonanej pracy w relacji planowanego budżetu i kosztów rzeczywistych. Rezultatem usługi doradczej jest dopasowane do realiów narzędzie śledzenia i raportowania realizacji budżetu projektów. Korzyści: możliwość śledzenia odchyleń kosztowych projektu w trakcie jego realizacji a nie tylko po, bieżące śledzenie rentowności projektów i rentowności całej inwestycji, pozwala łączyć czasową ocenę stanu zaawansowania realizacji robót z ich zaawansowaniem finansowym na tle wartości planowanych, pozwala szacować ostateczny koszt i termin zakończenia projektu na podstawie tendencji, jakie się ujawniły w dotychczasowej realizacji obiektu.

Audyty inwestycyjne

08/ 09

Audyty inwestycyjne

Celem audytu jest dokonanie oceny prawidłowości realizowanego procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji obszarów wrażliwych, które wcześniej czy później mogą doprowadzić do powstania nieprawidłowości, oraz zaproponowanie działań optymalizujących procesu inwestycyjny w przyszłości. Sprawdzamy zgodność działań Stron z umowami i prawem, wymogami instytucji finansujących i kontrolnych.

09/ 09

Projektowanie

Świadczymy usługi w zakresie projektowania, tj. wykonywanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (Projekty budowlane i wykonawcze), uzyskiwanie Decyzji Środowiskowej, wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów, Kosztorysów, między innymi, w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, systemy kanalizacyjne, wodociągowe), obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej. Ponadto świadczymy usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu według Warunków Kontraktowych FIDIC („czerwony” i „żółty” FIDIC)